Strona główna GWSH

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego z siedzibą w Katowicach, funkcjonująca od 1991 r. jako Uczelnia akademicka posiadająca prawo nadawania stopnia doktora w zakresie nauk o zarządzaniu, ma zaszczyt poinformować, iż rozpoczyna realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka Działanie 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym pt.

"Warsztaty naukowo - praktyczne z zakresu prowadzenia,
zarządzania i komercjalizacji badań naukowych"
.

Głównym celem projektu jest zwiększenie umiejętności 30 polskich naukowców (młodych pracowników naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet) w zakresie prowadzenia prac badawczo - rozwojowych oraz komercjalizacji ich wyników badań do dnia 31.08.2011 r.

W projekcie będą mogły wziąć udział osoby spełniające następujące kryteria:

Grupą docelową projektupracownicy jednostek naukowych w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o zasadach finansowania nauki (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r., nr 169, poz. 1049), z wyłączeniem przedsiębiorców posiadających status centrów badawczo-rozwojowych, czyli pracownicy jednostek naukowych - prowadzących w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe tj.:

  1. podstawowe jednostki organizacyjne szkół wyższych lub wyższych szkół zawodowych w rozumieniu statutów tych szkół,
  2. placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
  3. jednostki badawczo-rozwojowe,
  4. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów,
  5. jednostki organizacyjne posiadające status jednostki badawczo-rozwojowej,
  6. Polska Akademia Umiejętności,
  7. inne jednostki organizacyjne, niewymienione w pt. 1-6, posiadające osobowość prawną i siedzibę w Polsce.

Rekrutacja skierowana jest do młodych pracowników jednostek naukowych, którym zgodnie z par. 3 i par. 4 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie (Dz. U. z dnia 26 stycznia 2009 r.) nadano następujące tytuły zawodowe:

Absolwentom studiów drugiego stopnia:

Absolwentom jednolitych studiów magisterskich*:

* Będąc po wstępnych konsultacjach z IP (MNiSW) Uczelnia w najbliższym czasie wystąpi do IP z wnioskiem o uszczegółowienie kryteriów tacji, przy czym już w chwili obecnej osoby te mogą składać swoje aplikacje do Biura Projektu, z tym zastrzeżeniem, że zostaną one poddane ocenie, po uzyskaniu przez GWSH od IP zgody na rozszerzenie grupy docelowej. IP (MNiSW) wyraziło zgodę w piśmie z dnia 21.09.2010.

magister magister
magister inżynier architekt magister sztuki
magister inżynier architekt krajobrazu magister farmacji
magister inżynier pożarnictwa lekarz
magister inżynier lekarz dentysta
magister sztuki lekarz weterynarii
magister pielęgniarstwa  
magister położnictwa

Winni to być pracownicy (w rozumieniu Kodeksu pracy, tj. osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę) pracujący w danej jednostce nie dłużej niż 5 lat (młodzi naukowcy), ze szczególnym uwzględnieniem kobiet (70% uczestników projektu - tj. 21 kobiet). Pozostałe 9 miejsc zostanie zarezerwowanych dla pracowników naukowych płci męskiej.

UWAGA!!! Będąc po wstępnych konsultacjach z IP (MNiSW) Uczelnia w najbliższym czasie wystąpi do IP (MNiSW) z wnioskiem o rozszerzenie kryterium kwalifikowalności uczestników projektu, tak aby pracownicy naukowi z tytułem naukowym doktora, a także pracownicy naukowi pracujący w danej jednostce naukowej dłużej niż 5 lat, jednak maksymalnie do 10 lat - mogli złożyć swoje aplikacje w procesie rekrutacji do projektu. W przypadku wyrażenia zgody przez Instytucję Pośredniczącą Uczelnia zamieści stosowną informację na stronie projektu, przy czym już w chwili obecnej osoby te mogą składać swoje aplikacje do Biura Projektu z tym zastrzeżeniem, że zostaną one poddane ocenie, po uzyskaniu przez GWSH od IP zgody na rozszerzenie grupy docelowej. IP (MNiSW) wyraziło zgodę w piśmie z dnia 21.09.2010.

Przyjmuje się, że kandydaci, którzy nie spełniali pierwotnych kryteriów, a złożyli swoje aplikacje przed 21.09.2010, złożyli je w dniu wyrażenia zgody przez MNiSW to jest 21.09.2010

Projektodawca nie precyzuje natomiast dziedzin nauki ponieważ przekazywana podczas warsztatów wiedza będzie miała charakter uniwersalny (projekt ukierunkowany jest na szeroko rozumianą działalność B+R ze szczególnym uwzględnieniem badań stosowanych - prac badawczych mających na celu zdobycie nowej wiedzy mającej konkretne zastosowania praktyczne oraz prac rozwojowych polegających na zastosowaniu istniejącej już wiedzy do opracowania nowych lub istotnego ulepszania istniejących wyrobów, procesów czy usług).

* IP (MNiSW) - Instytucja Pośrednicząca (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - www.efs.gov.pl
strona główna | o projekcie | rekrutacja | dla uczestników | kontakt
©2010 Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego
www.gwsh.pl | administrator